Om e-post til Sund kommune

Alle saksdokument er hom hovudregel offentleg. Send difor ikkje e-post til kommunen med informasjon som du ikkje ønskjer skal bli allment kjent.  

E-post som kjem til kommunen skal journalførast og arkiverast som andre dokument. Sund kommune er forplikta til å handsame alle dokument, også e-post, i samsvar med reglane i offentleglova.

Det inneber blant anna at alle kommunen sine saksdokument, inkludert all korrespondanse til og frå kommunen sine ulike organ, som hovudregel er offentleg. Den som ønskjer kan be om innsyn i kommunen sine saksdokument etter offentleglova. Send difor ikkje brev eller e-postar til kommunen med informasjon du ikkje vil skal bli allment kjent.

Kommunen er etter arkivlova forplikta til å føre offentleg journal. I journalen skal all offentleg korrespondanse til og frå kommunen førast opp.

 

Kontakt

Eva Marit Telle Hamre
Leiar servicekontoret
Telefon: 56 32 75 50
Mobil: 992 90 750