Saksgruppe næring og utvikling (SNU)

Saksgruppe næring og utvikling (SNU) er eit fast utval i kommunen. Saksgruppa er eit førebuingsorgan for saker som skal til endeleg handsaming i kommunestyret.

Saksgruppe næring og utvikling har 5 medlemmar. Medlemmane vert valde av kommunestyret for valperioden. 

Saksgruppa har vanlegvis 6 - 7 møte pr. år, og møta er opne for publikum.