Saksgruppe levekår og nærmiljø (SLN)

Saksgruppe levekår og nærmiljø (SLN) er eit fast utval i kommunen. Saksgruppa er eit førebuingsorgan for saker som skal til endeleg handsaming i kommunestyret.

 

Saksgruppe næring og utvikling har 5 medlemnar. Medlemmane vert valde av kommunestyret for valperioden. 

Saksgruppa har vanlegvis 6 - 7 møte pr. år, og møta er opne for publikum.

Sist endra 24.03.2017