Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne er eit lovpålagt organ med 4 medlemer, 2 folkevalde og 2 prepresentantar for ulike lag.