Landbruksnemnda

Nemnda handsamar prinsipielle saker og saker med nye vinklingar etter jord-, odels-, skogbruks-, konsesjons- og viltlova, som fell inn  under landbruksforvaltninga i kommunen.

Nemnda handsamar også klagesaker som skal til fylkesmannen som klageinstans.