Eldrerådet

 

 Eldrerådet er eit lovpålagt organ med 7 medlemer, 2 folkevalde og 5 repr. frå ulike lag og organisasjonar, m.a. Sund Pensjonistlag.  Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen, og skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.