Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval etter kommunelova § 25, som handsamar saker som gjeld tilhøve mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Utvalet er samansett av 5 representantar valde av kommunestyret og 2 repr. valde av arbeidstakarorganisasjonane.