Alkoholpolitiske retningliner

Sund kommune sin alkoholpolitikk i perioden 2016 – 2020 skal byggja på alkohollova sitt føremål slik dette er nedfelt i lova sin føremålsparagraf AL § 1-1:

«Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.»

 

Kommunen sin rus og alkoholpolitikk må sjåast i samanheng med folkehelse. Helsefremjande faktorar i kommunen er også førebyggjande  i høve til ei eventuell uønska utvikling av  folks alkohol og rusbruk.

Alkoholpolitiske retningsliner (PDF, 462 kB)