Send inn reguleringsplan

Privatpersoner, tiltakshavarar, organisasjonar og andre mynde kan fremje forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeidast av fagkyndige.
 

Heile bestillingsskjemaet (PDF, 209 kB) må fyllast ut av ein fagkyndig med kunnskap om reguleringsplan. Bestillingsskjemaet må mellom anna innehalde ei enkel stadanalyse og ei idéskisse som grovt viser ønska tiltak. Møtet vil normalt kunna haldast innan 3 veker frå komplett bestilling er motteken. I løpet av kort tid vil de få tilsendt forslag til møtetidspunkt.

For handsaming av private reguleringsplanar tar kommunen gebyr. Sjå kommunen sitt gebyrregulativ (PDF, 792 kB).

Kontakt

Mona Rabben
Rådgjevar byggesak
Telefon: 56 32 75 86