Høyring - Golta Næringsområde

I medhald av plan - og bygningslova § 12 - 10, jf § 12 - 3 vert det detaljregulering for:

Golta Næringsområde, gnr. 34 bnr. 1, 2, 3 og 4 m.fl.», lagt ut til offentlege ettersyn.

Planområdet er lokalisert på sørvestsida av Sund kommune på øya Golta, Øvre Golta. Området grensar til Svegjasundet i sør, Goltasundet i aust og spreidd bustadområde på Øvre Golta i vest og nord. Planområdet har tilkomst via kommunal veg.

Direkte berørte grunneigarar og gjenbuarar vert varsla i eige skriv.


Har du merknader til planforslaget?

 

Merknader som kan ha betyding for planarbeidet kan sendast elektronisk til Sund kommune. Bruk skjema for høyringsuttale. Oppgje saksnummer 16/1045. 

 

Merknadsfrist: 23.01.2018

 

Les høyringsdokumenta her

Sist endra 07.12.2017