Planar på høyring
Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 13.12.2017

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som til dømes e-sigarettar, MÅ registrere seg innan 31. desember 2017. Registeret vart opna 1. november. Kommunane skal føre tilsyn med tobakkssalet.

Publisert 07.12.2017

I medhald av plan - og bygningslova § 12 - 10, jf § 12 - 3 vert det detaljregulering for:

Golta Næringsområde, gnr. 34 bnr. 1, 2, 3 og 4 m.fl.», lagt ut til offentlege ettersyn.

Publisert 29.11.2017

Å vere besøksheim inneberer at du tar imot barn eller ungdom ei eller fleire helger pr. månad. Det er viktig at du er ein trygg stabil vaksen med husrom, hjarterom og muligheit til gje omsorg til eit ekstra barn . Besøksheim er eit avlastningstiltak og ei støtte til familiar der barnet har særskilte behov. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnets heim.

Publisert 12.10.2017

Sund kommune har starta opp arbeid med å rullere kommuneplanens arealdel. I løpet av hausten ønskjer kommunen å invitere til opne medverknadsmøter knytt til våre tre fokusområder for planarbeidet: bustadutvikling, næring/akvakultur og tilgang til sjø.