Høyringar
Publisert 09.06.2017

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Haugaseto, gnr. 42, bnr. 2 m.fl. - Spildepollen, i Sund kommune.

Publisert 31.05.2017

Sotra Fiskeindustri AS søker om utviding av maksimalt tillate biomasse (MTB) for løyve H-S-18 frå 293 til 450 tonn. Lokalitets nr. er 18255 i Porsvika, Sund kommune.

Søknad om løyve til utviding av anlegg (PDF, 2 MB)

Vedlegg til søknad - bilete ventemerder (PDF, 2 MB)

Publisert 02.05.2017

I medhald av plan- og bygningsloven § 11-13 har planutvalet vedteke å leggje på høyring: «Planprogram rullering av kommuneplanens arealdel».