Høyringar
Publisert 06.04.2017

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11 har planutvalet vedteke å leggje ut på høyring Detaljregulering for Tofterøy camping, gnr. 17 bnr. 1 mfl.

Publisert 13.03.2017

Sund kommune varsler med heimel i plan- og bygningsloven § 11-12 oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel.