Reguleringsplanar i Sund kommune

Ein reguleringsplan er ein meir detaljert arealplan. Reguleringsplan fastset framtidig bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader for bestemte område i ein kommune. Ein reguleringsplan er i mange tilfelle eit nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging.

Typar reguleringsplan:

  • Områderegulering: vert nytta der det er nødvendig med meir områdevise avklaringar av arealbruk. Områderegulering vert normalt utarbeidd av kommunen.
     
  • Detaljregulering:  er planforma for mindre område og gjennomføring av utbyggingsprosjekt og andre tiltak.

Dersom du lurer på kva planar som er under arbeid og kva planar som er vedtekne, finn du dette på planinnsyn.

Kontakt

Mona Rabben
Rådgjevar byggesak
Telefon: 56 32 75 86