Planar på høyring
Publisert 05.02.2018
Reguleringsplan Austefjorden til Steinsland

Forvaltningsstyret – planutvalet i Sund kommune, vedtok 22.01.2018 i medhald av plan- og bygningsloven § 12-10 å leggje ut på offentleg høyring detaljregulering for «Fv. 555 Steinsland – Austefjorden
 

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 29.11.2017

Å vere besøksheim inneberer at du tar imot barn eller ungdom ei eller fleire helger pr. månad. Det er viktig at du er ein trygg stabil vaksen med husrom, hjarterom og muligheit til gje omsorg til eit ekstra barn . Besøksheim er eit avlastningstiltak og ei støtte til familiar der barnet har særskilte behov. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnets heim.