Høyringar
Publisert 18.10.2017

Møtet er det første av fleire tidlegare annonserte medverknadsmøter, og vert arrangert som ein «workshop» der målsettinga er å gje og få informasjon, innspel og merknader til kommunens vidare arbeid med kommunens arealplan (KPA).

Møtet er for deg som ønskjer å bidra til eit godt grunnlag for vidare utvikling av næringslivet i Sund kommune. 

Publisert 12.10.2017

Sund kommune har starta opp arbeid med å rullere kommuneplanens arealdel. I løpet av hausten ønskjer kommunen å invitere til opne medverknadsmøter knytt til våre tre fokusområder for planarbeidet: bustadutvikling, næring/akvakultur og tilgang til sjø.
 

Publisert 05.07.2017

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17