Kart og oppmåling

Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvar for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen.

Eigedomsregisteret har namnet Matrikkelen og inneheld opplysningar om eigedomar, adresser, bygningar og eigedomskart. Her kan du få opplysningar om alt som er registrert på din eigedom.

Friluftskart Sund - Klikk for stort bilete Ver merksam på at det var først i 1980 kommunen overtok ansvaret for oppmåling, merking, kartfesting og registrering  av eigedomar. Dette inneber at alle eigedomar etter 1980 er registrert med god kvalitet i målebrev. Eigedomar etablert før 1980 er hovudsakeleg oppretta gjennom skylddelingsforretning (skyldskifte). Desse har ikkje kartfesta og oppmålte grenser, dersom det ikkje er halde ny kartforretning.

Servicekontoret hjelper deg med:
Situasjonskart til søknader om deling av eigedom, plansaker og bygging. Lister med namn på grunneigarar i samband med nabovarsling.

I servicekontoret kan de og be om å få ulike søknadsskjema.