Søkje om deling?

Vedlegg som skal følgje søknaden:

  • Situasjonsplan med nye grenselinjer, teikna inn og målsett ift. eksisterande grenser
  • Dokumentasjon på nabovarsling
  • Eventuelle erklæringar/avtaler som sikrar rettar til vatn- avløp og avkøyrsle frå offentleg veg (gjeld byggetomt).
Sist endra 23.03.2017

Kontakt

Birgitte Ødven
rådgjevar
Telefon: 56 32 75 85