Søkje om deling?

Dersom du skal søkje om deling av eigedom må du fylle ut følgjande skjema:

Vedlegg som skal følgje søknaden:

  • Situasjonsplan med nye grenselinjer, teikna inn og målsett ift. eksisterande grenser
  • Dokumentasjon på nabovarsling
  • Eventuelle erklæringar/avtaler som sikrar rettar til vatn- avløp og avkøyrsle frå offentleg veg (gjeld byggetomt).