Tiltak som er unntatt søknadsplikt

Uavhengig om tiltaket er søknadspliktig eller friteken frå søknadsplikt, må det du skal byggja vere i samsvar med gjeldande plan for området.

Dei ulike plantypane du kan måtta innrette deg etter, er kommuneplanen sin arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan (områdeplan og detaljplan) og utbyggingsplan. Det kan og vere du treng løyve eller samtykke frå andre som for eksempel vegvesen, hamnevesen m.m.

Eksempel på tiltak som ikkje treng søknad eller løyve:

Meld frå til kommunen når bygget er ferdig. Bruk skjema "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt."