Søknadspliktige tiltak

Uavhengig om tiltaket er søknadspliktig eller friteken frå søknadsplikt, må det du skal byggja vere i samsvar med gjeldande plan for området.

Dei ulike plantypane du kan måtta innrette deg etter, er kommuneplanen sin arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan (områdeplan og detaljplan) og utbyggingsplan. Det kan og vere du treng løyve eller samtykke frå andre som for eksempel vegvesen, hamnevesen m.m.

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak:

  • For tiltak som ikkje er unnateke søknadsplikt eller der tiltakshavar ikkje sjølv kan vera ansvarleg, må eit føretak med ansvarsrett stå føre søknad, prosjektering og utføring.

Søknadspliktige tiltak der tiltakshavar sjølv kan vere ansvarleg: