Tiltakshavar

Tiltakshavar er ansvarleg for at tiltak vert utført i samsvar med dei krav som følgjer av plan- og bygningslova.

Tiltakshavar er den personen eller føretaket tiltaket skal utførast på vegne av, og er det samme som byggherre.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)