Tiltak

Tiltak er oppføring, riving, endring og andre tiltak knytt til bygningar, konstruksjonar og anlegg, og terrenginngrep og oppretting og endring av eigedom.

Som tiltak reknast også anna verksemd og endring av arealbruk som vil vere i strid med arealformål, planføresegn og omsynssoner.
 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)