Tilbygg og påbygg

Tilbygg:

Utviding som normalt fører til ei auke av husets grunnflate, altså bebygd areal (BYA).

Tilbygg til bustad

Påbygg:

Påbygg er ein utviding av bygningen i høgda utan at bygningens grunnflate, utbygd areal (BYA), vert endra. Påbygg er eit søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak