Kort forklart
Publisert 08.03.2017

Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal vere universelt utforma slik det følger av bestemmelser i forskrifta, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegna for personar med funksjonsnedsetting.

Publisert 08.03.2017

Tiltakshavar er ansvarleg for at tiltak vert utført i samsvar med dei krav som følgjer av plan- og bygningslova.

Tiltakshavar er den personen eller føretaket tiltaket skal utførast på vegne av, og er det samme som byggherre.

Publisert 08.03.2017

Tiltak er oppføring, riving, endring og andre tiltak knytt til bygningar, konstruksjonar og anlegg, og terrenginngrep og oppretting og endring av eigedom.

Som tiltak reknast også anna verksemd og endring av arealbruk som vil vere i strid med arealformål, planføresegn og omsynssoner.
 

Publisert 08.03.2017
Publisert 08.03.2017

Publisert 08.03.2017

Publisert 08.03.2017

Publisert 08.03.2017

Publisert 08.03.2017