Plan, bygg, eigedom og landbruk

Arealeininga har ansvaret for kommunen sin overordna arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning, kart- og delingsforretningar, landbruksforvaltning og handsaming av forureiningssaker.

Eininga skal være ein pådrivar i utvikling av Sund kommune.