Skuleskyss

Retten til skuleskyss er heimla i Opplæringslova § 7-1: «Elevar i 2. – 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg etter vanskeleg skuleveg, har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda».

Rett til fri skyss gjeld berre i samband med obligatorisk opplæring, det vil seie til/frå skuletida / undervisningstida. Barn i skulefritidsordninga (SFO) er derfor ikkje omfatta.

Leksehjelp er heller ikkje omfatta av skyssreglane. SFO og leksehjelp er frivillige tilbod og reknast etter lova som fritidstilbod. I kommentarane til Opplæringslova § 13-7 skulefritidsordninga vert dette presisert; «Departementet ser det ikkje som naturlig å innføre en rett til skyss etter et tilbod om leksehjelp der deltakelse er frivillig. Det eksisterer heller ingen rett til skyss etter skolefritidsordningen».

*Elevar som har plass i SFO både før og etter undervisningstida, har ikkje rett til fri skyss, og skal ikkje ha skulebusskort.

*Elevar som har plass i SFO berre om morgonen (før skuletid), eller berre om ettermiddagen (etter skuletid) – har rett på skyss ein veg.

Dersom eleven etter det ovannemnde har rett på fri skyss, men vert skyssa privat til /frå skulen, ber vi om at det ikkje vert søkt om busskort.

NB! Det er mogleg å søkje om skyss året rundt – dersom endringar fører til at eleven likevel treng busskort.

SKYSS organiserer på vegne av Hordaland fylkeskommune skuleskyss for elevar som har rett på det, på følgjande vilkår:

 • over 2 km til/frå skulen for 1. klasse
 • over 4 km for 2. – 10. klasse
 • Skyss ved delt bustad (50/50 eller 40/60% deling). NB! Rett etter lova er knytt til                                                                                                                folkeregistrert adresse om det må ligge føre avtale som er signert av begge foreldra.
 • Skyss for funksjonshemma som går på nærskulen
 • Skyss av midlertidig skadde

Å bevege seg i trafikken vil dessverre alltid innebere ein viss fare. Sund kommune arbeider for å gjere skulevegane i Sund så trygge som råd. Meir informasjon om skuleskyss kan du finne på www.tryggtrafikk.no og på fylkeskommunen sine nettsider.

www.hordaland/skoleskyss.no finn du:

www.skyss.no finn du:

 • Informasjon om grunnskuleskyssen
 • Opplæringslova
 • Cert (system for bestilling av skyss)
 • Ruteberekning skuleskyss

 

 • Det ordinære rutetibodet
 • Reiseplanleggjar
 • Prisar og oversyn over reiseprodukt
 • Kan bestille ordinære busskort

 

 

 NB! Rett til skuleskyss er enkeltvedtak, blir innvilga etter søknad, og gjeld for eitt skuleår!

Sist endra 18.10.2017

Kontakt

Anne Britt Fanekrog
Anne Britt Fanekrog
Spesialrådgjevar
Telefon: 56 32 75 59
Mobil: 90 97 67 95