Barnevern

Barneverntenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling får naudsynt hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår. Barneverntenesta gjev tenester til alle born og unge frå 0-18 år og deira familier som bur i Sund kommune. Når barnet samtykkjer, kan barneverntenesta oppretthalde hjelpetiltak inntil barnet har fyllt 23 år. 

Både barn og vaksne kan ta kontakt:

  • Du kan skrive - og oppgje navn eller vere anonym
  • Du kan ringe - og oppgje navn eller vere anonym
  • Du kan ta kontakt for å avtale møte med oss
 
Sist endra 20.02.2017

Kontakt

Sund Barnevernteneste
Telefon: 56 32 75 00
Mobil: 971 82 030