Opphaldstid i barnehage

Endring av opphaldstid:

Om ein har ynskje om å endre opphaldstid i barnehagen for eit barnehageår må ein gjere barnehagen merksam på dette innan søknadsfristen som er 15. mars.

Ein må søkje elektronisk. (lenk til søknadssenter)

Overflytting kommunale barnehagar:

Dersom du ynskjer å få plassen overflytta til anna kommunal barnehage må du søkje elektronisk. Vel overflytting innan kommunen i skjema. Søknad vert registrert i barnehage du ynskjer å bli flytta til.

Overflytting kommunal/privat barnehage:

Dersom ein har plass i ein kommunal barnehage og ynskjer overflytting til privat barnehage, må ein sende inn ny søknad , og den kommunale plassen må seiast opp. Det same gjeld dersom ein ynskjer overflytting frå privat til kommunal barnehage.

Oppseiing av plass i barnehage:

Oppseiing av plass skal skje skriftleg via vårt elektroniske skjema.
Kommunale barnehagar har 1 månad oppseiingstid, gjeldande frå den 15 i månaden.

Ved oppseiing etter 1.april må ein betale for barnehageplassen ut barnehageåret.
 


 

Kontakt

Anne Britt Fanekrog
Telefon: 56 32 75 59
Mobil: 909 76 795
Inger Elin Skårdal Hetlevik
Inger Elin Skårdal Hetlevik
Barnehagekonsulent
Telefon: 56 32 75 52
Mobil: 48 12 37 66