Tilrettelegging av barnehagetilbod til barn med nedsett funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Barn med nedsett funksjonsevne skal ha høve til å delta i barnehagen på lik linje med andre barn. Dette er nedfelt i barnehagelova § 19g.

Kommunen si plikt for tilrettelegging gjeld tiltak som er naudsynte for at barnet skal kunne gjere seg nytte av barnehagetilbodet. Plikta gjeld barn som bur i kommunen og som har barnehageplass.

Det er i utgangspunktet foreldre/føresette i samarbeid med barnehagen som melder behov om tilrettelegging av barnehagetilbodet. Dokumentasjon på dei særskilde behova til barnet må leggjast ved søknaden.

Søknader/melding om tilrettelegging behandles kontinuerlig.

Skriv ut meldingsskjema, fyll det ut og send det til:

  • Sund kommune, Postboks 23, 5371 Skogsvåg.