Reguleringsplan for fv. 555/153 Steinsland-Austefjorden

Reguleringsplan Austefjorden til Steinsland - Klikk for stort bilete Forvaltningsstyret – planutvalet i Sund kommune, vedtok 22.01.2018 i medhald av plan- og bygningsloven § 12-10 å leggje ut på offentleg høyring detaljregulering for «Fv. 555 Steinsland – Austefjorden
 

Planen er også lagt ut til ettersyn på Sund Servicekontor, kommunehuset i Skogsskiftet.

Interesserte kan ta kontakt med sakshandsamar for nærare informasjon om planen på tlf. 56327500.

Send merknader elektronisk på skjema for høyringsuttale. Bruk saksnr. 17/2696.

Du kan og nytta postmottak@sund.kommune.no eller vanleg post til Sund kommune, Areal, Pb.23, 5371 Skogsvåg

Frist for å komma med merknader er sett til 18.03.18