Detaljregulering for Tofterøy camping, gnr. 17 bnr. 1 mfl

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11 har planutvalet vedteke å leggje ut på høyring Detaljregulering for Tofterøy camping, gnr. 17 bnr. 1 mfl.

Planen er utlagt til ettersyn på Sund Servicekontor, kommunehuset i Skogsskiftet.

Interesserte kan ta kontakt med sakshandsamar for nærare informasjon om planen på tlf. 56 32 75 00.

Frist for å koma med merknader til planen er sett til 19.05.2017.

Eventuelle merknader kan sendast elektronisk på skjema «høyringsuttale» bruk saksnummer 16/16.

 

Sist endra 06.04.2017

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Ole-Karsten Midtgård
Rådgjevar
Telefon: 56 32 75 27