Viltforvaltning

Vilt famnar om alle viltlevende landpattedyr og fuglar, amfibier og krypdyr. Kommunal viltforvalting vert regulert av Viltloven og forskrifter som høyrer. Lovverket gir kommunen avgjerdsrett og oppgåver på fleire område i tillegg til informasjons- og rettleiingsoppgåver.

Påkøyrd vilt eller skadde dyr og fuglar skal meldast til politiet – telefon 02800

Rutinar ved trafikkulykker som involverer vilt:

  • Varsle politiet
  • Merk ALLTID skadestaden så godt som mogleg, eller vent til politiet/viltkontakt kjem

Opplys politiet/viltkontakt så godt det lar seg gjere om:

  • Tidspunkt for påkjørsel/observasjon
  • Kva for art det er snakk om, og dyrets alder og kjønn
  • Kor dyret gikk
  • Om dyret hadde synlege skadar