Landbruk

Landbrukskontoret sine oppgåver er forvalting av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk , og forvalting knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova.

Landbrukskontoret har også oppgåver innan område som omfattar miljø, forureining, viltforvalting og ulike tiltak innan jord- og skogbruk.