Økonomisk resultat for 2017

Sund kommune har i 2017 eit netto driftsresultat på 19,1 mill. kr. Dette er 8,7 mill. kr høgare enn budsjettert. Netto driftsresultat for 2016 var 10,3 mill. kr. Driftsmarginen er 3,6 % for 2017 og var 2,1 % for 2016.

 

Rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) er 11,5 mill. kr, noko som er 8,1 mill. kr høgare enn budsjettert.

 

Rådmann Rune Lid seier at det gode resultatet hovudsakeleg skuldast god kostnadskontroll og høgare skatteinntekter enn budsjettert.

 

Det gode resultat er gledeleg, men og heilt naudsynt i forhold til dei store økonomiske utfordringane vi har foran oss i 2018 og 2019, noko som er gjort greie for av rådmannen i sist vedtekne økonomiplan.