Offentleg ettersyn - Søknad om auke av biomasse på lokalitet 31157 Fiksneset

Telavåg Fiskeoppdrett AS søkjer om auke i biomasse for lokalitet 31157 Fiksneset.

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgjande søknad ut til offentleg ettersyn:

 • Søknad akvakultur i Sund kommune i Hordaland
   

  • Søkjar:
   Telavåg Fiskeoppdrett AS org. 939 174 508
    
  • Søknaden gjeld:
   Auke maksimal tillaten biomasse
    
  • Søkt auke:
   Auka MBT til 3120 tonn. Dette tilsvarar auke med 1560 tonn frå tidlegare løyve til produksjon av 1560 tonn.
    
  • Lokalitet:
   31157 Fiksneset

Frist for å komma med merknader er 21.03.19
 

Eventuelle merknader på denne søknaden må sendast inn elektronisk. Bruk skjema "høyringsuttale" og saksnr. 19/52.

De kan og nytte e-post postmottak@sund.kommune.no for å sende inn merknad.

Søknad og dokument i saka les du her