Offentleg ettersyn - Eigedomsskatt

Skattelister ligg no ute til offentleg ettersyn.

Eigar kan klaga på taksten som dannar grunnlag for skatt.

 • Faktura vert utsendt i 2 terminar
   
 • Alle kan klage på sitt skattegrunnlag
 • Unntak er den del av skattetakst som allereie er fastsatt av overtakstnemda etter tidlegare klage
   
 • Grunngjeven klage må sendast skriftleg innan 1 mai 2019

Eventuell klage vert å senda til:

 • Sund kommune v/ Eigedomsskattekontoret, Postboks 23, 5371 Skogsvåg
   

Skattelista les du her (PDF, 2 MB)