Høyring - Lokale forskrifter for vatn og avlaup i nye Øygarden kommune

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok 21.10.2019 å leggja følgjande lokale forskrifter for vatn og avløp på høyring/offentleg ettersyn.

Les meir på Fjell kommune sine nettsider www.fjell.kommune.no