Austefjorden Smolt AS - Søknad om utviding av produkson i landbasert anlegg for oppdrett av settefisk

Austefjorden Smolt AS, org. nr 951790850, har søkt Hordaland fylkeskommune om løyve til utviding av produksjonen i landbasert anlegg for oppdrett av settefisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet 10287 i Kvernevika i Sund kommune.

Austefjorden Smolt AS har i dag løyve til produksjon av 200 000 sjøklar settefisk av laks, aure og regnbogeaure på 100 gram i landbasert akvakulturanlegg på nemnde lokalitet. Det vert søkt om å utvide produksjonen til 3858 tonn biomasse per år. Selskapet ønskjer å produsere smolt i fleire storleikar gjennom året, og tal smolt vil difor variere.
 
Utsnitt av gjeldande kommuneplan, Kvernavika. Dagens anlegg ligg innafor raud sirkel - Klikk for stort bileteUtsnitt av gjeldande kommuneplan, Kvernavika. Dagens anlegg ligg innafor raud sirkel Anlegget skal byggast om til resirkuleringsanlegg (RAS) og drivast som eit reint påvekstanlegg, utan klekkeri og startforingsavdeling

Selskapet har konsesjon frå NVE dagsett 12.01.2012 til uttak av vatn frå Kvernavikvatnet. Auken i produksjon skal skje innanfor gjeldande løyve. Tiltaket er vurdert av NVE 06.07.2017, som uttaler at søknaden ikkje treng ytterlegare handsaming etter vassressurslova.

Sjøvatn vert henta gjennom ny inntaksleidning på 75 meters djupne på sør-austsida av Ramsholmen. Utsleppsleidningen skal plasserast på 40 meters djupne forbi terskelen ved Toftatangen. Utslepp frå anlegget skal reinsast for partiklar ved filtrering og gå gjennom biofilter og lufting før det går ut til resipienten.

Spørsmål kan rettast til sakshandsamar. Ta kontakt på telefon 56 32 75 00.

Har du merknader til konsesjonssøknaden?

Merknadsfrist er sett til: 6. april 2018.