Kunngjeringar
Publisert 08.10.2018

Sund og Fjell kommune varslar om at det vert sett i gang arbeid med ein offentleg detaljreguleringsplan for dagens kommunesenter i Sund kommune.

Publisert 08.10.2018
Kart omriss kommunedelplan

Sund og Fjell kommune set i gang arbeid med å detaljregulere sentrumskjerna i Skogsskiftet.

I denne samanheng inviterer Sund kommune til informasjons- og medverknadsmøte om planarbeidet. Møtet er ope for alle.

 

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 29.11.2017

Å vere besøksheim inneberer at du tar imot barn eller ungdom ei eller fleire helger pr. månad. Det er viktig at du er ein trygg stabil vaksen med husrom, hjarterom og muligheit til gje omsorg til eit ekstra barn . Besøksheim er eit avlastningstiltak og ei støtte til familiar der barnet har særskilte behov. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnets heim.