Kunngjeringar
Publisert 14.07.2019

Planutvalet – forvaltningsstyret i Sund kommune har vedtatt å leggje ut forslag til ny arealdel av kommuneplanen til offentleg ettersyn. 

Publisert 27.06.2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsval skal det veljast representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Vala vert helde kvart fjerde år og neste val er måndag 9. september 2019.

Publisert 14.06.2019

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17