Kunngjeringar
Publisert 10.04.2018
Grøfting

Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord – til fordel for både avlingar og miljø.

Publisert 10.04.2018
Illustrasjonsbilete ti annonse for SMIL midlar

Kommunen løyver tilskot til spesielle  miljøtiltak i jordbruket.

Formålet er å fremje natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, samt redusere ureining frå jordbruket utanom det ein kan forvente gjennom vanleg landbruksdrift.

Publisert 19.02.2018
Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 29.11.2017

Å vere besøksheim inneberer at du tar imot barn eller ungdom ei eller fleire helger pr. månad. Det er viktig at du er ein trygg stabil vaksen med husrom, hjarterom og muligheit til gje omsorg til eit ekstra barn . Besøksheim er eit avlastningstiltak og ei støtte til familiar der barnet har særskilte behov. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnets heim.