Kunngjeringar
Publisert 15.02.2019

Sund kommune har hatt relativt gode økonomiske resultat dei siste åra.

Publisert 08.02.2019
Kunngjering adressenamn

I samband med endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune vert dei nye aktuelle adressenamna, som Stadnamn - Tenesta på Vestlandet har tilrådd, lagt ut på høyring.

Publisert 14.12.2018

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Fv 555 Kolltveit - Vorland - Sotrasambandet.

 
Publisert 30.10.2018
Planarbeid Skogsskiftet1

Multiconsult har hatt informasjon - og medverknadsmøte for kommunedelplan Skogsskiftet og detaljreguleringsplan sentrum.

Frist for å komma med innspel er utvida, og er sett til 7. november 2018

 

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 29.11.2017

Å vere besøksheim inneberer at du tar imot barn eller ungdom ei eller fleire helger pr. månad. Det er viktig at du er ein trygg stabil vaksen med husrom, hjarterom og muligheit til gje omsorg til eit ekstra barn . Besøksheim er eit avlastningstiltak og ei støtte til familiar der barnet har særskilte behov. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnets heim.