Kunngjeringar
Publisert 21.03.2019
valglogo_gull_nynorsk_NOK

Ved kommunestyre- og fylkestingsval skal det veljast representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Vala vert helde kvart fjerde år og neste val er måndag 9. september 2019.

Publisert 30.10.2018
Planarbeid Skogsskiftet1

Multiconsult har hatt informasjon - og medverknadsmøte for kommunedelplan Skogsskiftet og detaljreguleringsplan sentrum.

Frist for å komma med innspel er utvida, og er sett til 7. november 2018

 

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 29.11.2017

Å vere besøksheim inneberer at du tar imot barn eller ungdom ei eller fleire helger pr. månad. Det er viktig at du er ein trygg stabil vaksen med husrom, hjarterom og muligheit til gje omsorg til eit ekstra barn . Besøksheim er eit avlastningstiltak og ei støtte til familiar der barnet har særskilte behov. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnets heim.