Kunngjeringar
Publisert 15.08.2019

Sund kommunestyre har den 18.06.2019 vedteke detaljreguleringsplan for Fv. 555 Kolltveit – Vorland, for den delen som er lokalisert i Sund kommune.
 

Publisert 15.08.2019

I samband med arbeidsmøte om arealdelen av kommuneplanen har planutvalet fatta følgjande avgjerd:

"Planutvalet – forvaltningsstyret trekk tilbake forslag til ny arealdel av kommuneplanen frå offentleg ettersyn. Retta plandokument er forventa ferdigstilt medio september, og vert deretter lagt ut til offentleg ettersyn på nytt."

Publisert 05.08.2019

Står du i manntalet? For å kunne røysta ved kommunestyre- og fylkestingsvalet må du vera innført i manntalet. Dette kan du kontrollera når manntalslistene no er lagt ut for ettersyn fram til valdagen som er den 9. september.

Publisert 05.08.2019

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet er i år fastsett til måndag 9. september.

Publisert 27.06.2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsval skal det veljast representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Vala vert helde kvart fjerde år og neste val er måndag 9. september 2019.

Publisert 14.06.2019

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17