Borgarleg vigsel

Hender med giftering 1 - Klikk for stort bilete Frå 1. januar 2018 har kommunane ansvar for gjennomføring av borgarlege vigsel  i Norge.
Ordførar og varaordførar har mynde til å vigsle brudepar. I tillegg kan kommunestyret gje vigselsmynde til personar som er tilsett eller er folkevalde i kommunen.

Sund kommune har følgjande vigslarar:

  • Ordførar Kari-Anne Landro
  • Varaordførar Nils Kåre Skoge
  • Einingsleiar for kultur Laila Klemetsaune

Sund kommune gjennomfører vigslar siste fredag i månaden  i ordinær arbeidstid (mellom kl. 09 og 15) og påfølgjande  laurdag føremiddag (kl. 10 – 14) etter avtale.

Dersom de ynskjer å gifte dykk  i mai, juni eller august bør de bestille i god tid, då dette er populære dagar.

Spørsmål og svar om borgarleg vigsel

Kva er prøvingsattest?

For å gifte seg i Noreg, må det fyrst vurderast om vilkåra for ekteskap er oppfylt. Dette vert kalla prøving av ekteskapsvilkåra, og vert gjort av folkeregisterert ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvinga vil folkeregisterert kunne gje ein prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire månader frå den er utstedt.

Meir info om dette finn de på www.skatteetaten.no

Merk:
Eigenerklæringa som skal sendast inn til Skatteetaten har ein rubrikk med spørsmål om brudefolket ynskjer at prøvingsattesten skal sendast til vigslar. Vi oppmodar til å svare «nei» på dette spørsmål. Då vert prøvingsattesten sendt direkte til burdeparet. Prøvingsattestar som vert sendt direkte frå Skatteetaten til Sund kommune, vert  berre  vidaresendt til brudefolket.

Kva krev ein av dokumentasjon?

Legitimasjon

Legitimasjon må visast fram på vigselsdagen. Vi godtar gyldig pass, norske førarkort og bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkjarbevis  vert ikkje godteke som legitimasjon.

Prøvingsattest

Original prøvingsattest må sendast inn / leverast inn samstundes med bestilling av seremoni. Attesten må ikkje vere eldre enn 4 månadar.

Særskild for utanlandske statsborgarar: Dokumentasjon på lovleg opphald i Noreg

Alle utanlandske statsborgarar, med unntak av nordiske borgarar, må dokumentere lovleg opphald i Noreg på vigselstidspunktet. Dette vert gjort ved innlevering/ innsending av prøvingsattest.

Korleis kan ein bestille tid for vigsel?

Du  kan bestille tid for vigsel  når du har motteke original prøvingsattest frå folkeregisteret. Du kan då levere inn prøvingsattesten på servicekontoret i Sund kommune, og  då samstundes bestille tid for seremoni. Du må ha med legitimasjon. Du kan også sende original prøvingsattest  til servicekontoret i Sund pr. post med kopi av legitimasjon, men du må då legge ved følgjebrev  der du skriv kva dato du ynskjer å gifte deg. Det er dessverre ikkje høve til å bestille tid pr. telefon.

Kor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

De kan tidligast gifte dykk ei  veke etter at vi har motteke prøvingsattesten.  Vi reserverer ikkje tid før vi har motteke original attest. Attesten må vere gyldig på tidspunktet for vigsel.

På kva dagar kan vi gifte oss?

Sund kommune gjennomfører vigslar siste fredag i månaden  i ordinær arbeidstid (mellom kl. 09 og 15) og påfølgjande  laurdag føremiddag (kl. 10 – 14) etter avtale.

Dersom de ynskjer å gifte dykk  i mai, juni eller august bør de bestile i god tid, då dette er populære dagar.

I kva lokale held Sund kommune vigslar?

Sund kommune held  vigsler i eit seremonirom  i kommunen sitt Aktivitetsenter.

Kva kostar det å gifte seg?

Tilbodet er gratis dersom du bur i Sund kommune. Dette gjeld sjølv om du for tida er busett i utlandet.

Dersom du ikkje bur i kommunen du skal gifte deg i, og den som vigslar deg ikkje er frå din kommune kan det medføre kostnadar. Dette får du orientering når du tek kontakt til kommunen.

Korleis foregår seremonien?

Seremonirom

Seremonirommet ligg i Sund kommune sitt Aktivitetsenter, og paret er velkomen til å ta med seg gjestar inn under seremonien.

Frammøte

Paret, forlovarane og  evt. gjestar må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel (min. 10  min). Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.  De må vente utanfor seremonirommet til de vert vist inn.

Vitne

To vitne må vere tilstade under seremonien. Det kan vere forlovarar eller to andre myndige personar. Vitna må vise legitimasjon før seremonien startar.

Språk

Det kan på førehand gjerast avtale om at vigselen skal gjennomførast på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret sjølv ta med kvalifisert tolk.

Seremonien

Det er sett av om lag  15 min. til kvart par. Under seremonien vert formular for borgarleg vigsel  lese  opp. Paret vert så spurd om dei vil ha kvarandre til ektefellar. Til slutt underteiknar paret, vitna og vigslaren vigselsprotokollen.

Borgarleg vigselsformular

Ringar

Det er mogleg å sette på  ringar under seremonien. Ver vennleg å gje beskjed om dette til vigslaren før seremonien startar.

Kunstnariske innslag

Som ein del av seremonien, ynskjer nokon å inkludere musikk eller diktlesing. De kan også ta med eigne instrument ev. cd-spelar. Dersom de ynskjer andre  innslag må det gje beskjed om dette på førehand

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien, i forståing med paret.

Parkering

Brudetparet kan parkere utanfor Aktivitetsenteret. Andre må finne parkering på parkeringsplass ved Aktivitetsenter eller kommunehuset.

Kan personar av samme kjønn gifte seg?

I januar 2009 fekk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Det inneber at personar av same kjønn kan gifte seg. Tidlegare inngått partnarskap  kan gjerast om til ekteskap ved søknad til folkeregisteret. Informasjon om dette finn de på www.skatteetaten.no

Kontakt

Sund Kommune
Telefon: 56 32 75 00