Tiltak for funksjonshemma

Tiltak for funksjonshemma sitt ansvarsområde er tenester til utviklingshemma, arbeids- og opplæringssenter, avlasting og omsorgstiltak for barn og unge, avlastarheimar, brukarstyrt personleg assistent, støttekontakt og forvaltning på området.