Psykisk helse og rustenesta

Målsettinga med psykisk helsearbeid i Sund kommune er å bidra til å fremje sjølvstende, tilhøyring og styrke evna til å meistre eige liv for menneske med psykiske lidingar.

Menneske med psykiske lidingar skal oppleva brukarmedverknad i praksis, - gjennom "anerkjennande samhandling" skal det skapast arenaer for vekst og meistring.

Kontakt

Monica Landro
Monica Landro
Einingsleiar psykisk helse og rustenester
Telefon: 56327500