Avlastningsopphald

 Retten til avlasting gjeld alle med særleg tyngande omsorgsoppgåver.

Tenesta skal:

  • Hindra utmatting
  • Gjera det mogeleg å oppretthalda gode familierelasjonar
  • Bevara sosiale nettverk
  • Ta del i vanlege samfunnsaktivitetar

Målgruppe:

Alle personar som har tyngande omsorgsarbeid kan ha rett til hjelp, som;

  • frivillige omsorgsytarar t. d. ektefelle, barn eller anna familie
  • Foreldre med omsorgsplikt for mindreårige barn

Organisering:

Avlastinga kan organiserast på ulike måter:

  • Heime hjå tenestemottakar
  • Avlasting i private heimar på døgn eller timebasis
  • I avlasting i sjukeheim

Pris

Tenesta er gratis.

 

Kontakt

Janne Anita Thode
Telefon: 56 33 97 20
Mobil: 450 44 569