Parkeringsløyve for forflytningshemma

Kommunen gjer vedtak om parkeringsløyve for dei som har problem med å forflytte seg over større avstandar. Parkeringsløyvet gjeld for sjåfør eller passasjer som treng parkeringslette for å kome seg til arbeid eller andre aktivitetar.

Dersom du skal søkje om parkerinsløyve for forflytningshemma må du kontakta servicekontoret for søknadsskjema.

Til søknad om parkeringsløyve skal det leggjast ved legeattest og bilete. Søknaden skal leverat i servicekontoret for registrering. Søknaden vert administrativt godkjent av saksahandamar i heimetenesta