Fritidsreiseordninga med drosje

Transportordninga for funksjonshemma er eit ikkje lovfesta tilbod til innbyggarar i Hordaland som på grunn av varig sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet

Søknadsskjema finn du på:

https://www.hordaland.no/nn-NO/vegogtransport/tt-kort/fritidsreiser/

Søknad skal sendast til:

Hordaland fylkeskommune
Samferdselsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen

Kontakt

Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelinga
Telefon: 55 23 93 63