Fritidsreiseordninga med drosje

Transportordninga for funksjonshemma er eit ikkje lovfesta tilbod til innbyggarar i Hordaland som på grunn av varig sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet

TT- kortet kan nyttast til drosje eller spesialbil med handikapløyve. Brukar må sjølv betale ein eigendel på minst 25% for kvar tur. Kvar brukar kan utan meirkostnad ha med ein følgjeperson.

Arbeidskøyring:

Det kan søkjast om stønad til arbeidskøyring for personar som er uføretrygda og som deltek i varig tilrettelagt arbeid.

Søkar som ikkje lenger treng TT- kortet må melde frå til samferdselsavdeling i fylket.

Sist endra 23.03.2017

Kontakt

Irene K. Melkevik
Irene K. Melkevik
konsulent servicekontoret
Telefon: 56 32 75 55