Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er samansett med medlemmar med ulik fagkompetanse. For tida psykiatrisk sjukepleiar, helsesøster, psykolog, lege, prest og representant frå nav.

 

Dersom du treng kontakt med kriseteamet, ring Sotra legevakt på telefon 116117.

 

Målsetjing for tenesta:

  • Vere eit støtteapparat for mennesker i kriser eller katastrofer. Ved tidlig innsats bidra til god kontinuitet i oppfølgingsarbeidet.
  • Skal sikre tidlig proaktiv hjelp i den psykososiale oppfølgingen for å forebygge og redusere krise-/katatroferelaterte psykiske vansker/lidelser.
  • Rammede personer/familier får ein navngitt kontaktperson som skal bidra til kontinuitet og trygghet i oppfølginga.
  • Det skal sikras heilskapeleg og langvarig oppfølging der behova tilseier det.

Kontakt

Kriseteamet i Sund
Telefon: 116117