Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er samansett med medlemmar med ulik fagkompetanse. For tida psykiatrisk sjukepleiar, helsesøster, psykolog, lege, prest og representant frå nav.

 

Målsetjing for tenesta:

  • Vere eit støtteapparat for mennesker i kriser eller katastrofer. Ved tidlig innsats bidra til god kontinuitet i oppfølgingsarbeidet.
  • Skal sikre tidlig proaktiv hjelp i den psykososiale oppfølgingen for å forebygge og redusere krise-/katatroferelaterte psykiske vansker/lidelser.
  • Rammede personer/familier får ein navngitt kontaktperson som skal bidra til kontinuitet og trygghet i oppfølginga.
  • Det skal sikras heilskapeleg og langvarig oppfølging der behova tilseier det.