Pris Heimehjelp

Betalingssatser for heimetenester vert justert kvart år som følgje av vedtak i kommunestyret.

Abonnement gjeld for heile året men med betalingsfritak for ein månad. Grunnlaget for utrekna abonnement er netto skattbar inntekt + eventuell hjelpestønad.

Oversikt over inntekt og pris for abbonnement heimehjelp pr. mnd
Inntekt Pris pr. mnd
Inntil 2G kr. 205,-
Inntil 3G kr. 734,-
Inntil 4G kr. 1312,-
Inntil 5G kr. 1887,-
Inntekt over 5G kr. 2393,-
Timepris kr. 298,-

 
Likevel slik at ingen skal betale meir enn kr. 298,- pr time.

Eks:

NN har abbonnement kr. 1312,- pr. mnd. Han får hjelp i 3 timar pr. mnd, og skal då betale kr. 298 x 3 timar= kr. 894,-