Gebyrregulativ areal

Gebyr er basert på sjølvkostprinsippet. Sjølvkost kan definerast som «den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.»

Den som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret vert fakturert til tiltakshavar/forslagsstillar/bestillar. Vi forholder oss til éin tiltakshavar/forslagsstillar/bestillar og send éin faktura. Ved fleire tiltakshavar/forslagsstillar/bestillar vert desse rekna som solidarisk ansvarleg for gebyret.

Det fastsette gebyret skal betalast uavhengig av seinare endring, til dømes ved endring etter klage på vedtak, refusjon eller eventuell søknad om redusert gebyr eller ved klage på gebyr. Saker som etter matrikkelloven krev løyve/vedtak for å kunne gjennomførast, vert ikkje rekna som framsett før slike føresetnader ligg føre.

Gebyret vert fastsett etter gjeldande gebyrregulativ frå den dato komplett søknad ligg føre hos Sund kommune.

Gebyrregulativ (PDF, 792 kB)