Forvaltningsstyret

Forvaltningsstyret har fleire funksjonar, m.a. er det kommunen sitt planutval, klagenemnd etter forvaltningslova § 28 og klientutval for handsaming av klager på administrative einskildvedtak der statleg organ er klageinstans.  Utvalet vert vald av kommunestyret, og har 5 medlemer.  Planutvalet har ca 10 møte pr. år, og møta er opne for publikum. Klientsaker vert alltid handsama i lukka møte.

Liste finn du til høgre i bilete under aktuelle linkar. For adresser til representantane sjå link under kommunestyret.

Sist endra 09.02.2012
Aktuellt
Aktuelle linkar (1)
padlock