Barnevern og familievern

Barnevern

Barneverntenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling får naudsynt hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår. Barneverntenesta gjev tenester til alle born og unge frå 0-18 år og deira familier som bur i Sund kommune. Når barnet samtykkjer, kan barneverntenesta oppretthalde hjelpetiltak inntil barnet har fyllt 23 år.

Familievern

Familievernet gir råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på forebygging og oppfodrar om å søkje hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktane blir heilt fastlåste.

Tilbodet er gratis, og du kan sjølv ta direkte kontakt med Familievernkontoret på Straume.
 

Sist endra 24.05.2013
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 00
Mobil :
97 18 20 30
Bunnhjørne
Telefon :
46 61 91 40
E-post :
bergen.omland.familiekontor@bufetat.no
Bunnhjørne
Aktuelt
Artikkel (1)
Aktuelt (1)
Tenestebeskriving (2)
padlock