Sosialtenesta i Sund

Sosialtenesta er ein del av det lokale NAV-kontoret i Sund Kommune.

Den kommunale tenestemenyen i NAV er:

  • Økonomisk stønad
  • Gjeld- og økonomisk rettleiing
  • Tenester og oppfølging for personar med rusmiddelproblem
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Husbanken sine verkemiddel i form av bustønad, startlån og tilskot.

Dei tilsette i sosialtenesta er alle sakshandsamarar innafor offentleg tenesteyting/ forvaltning. Verksemda fungerer difor inna for dei rammer som Forvaltningslova og Lov om offentleg forvaltning legg.

I sosialtenesta arbeider vi etter Sund kommune sine kjerneverdiar:
• Tilgjengelig: Vi skal vere open og inkluderande og stille opp for både innbyggjarar og medarbeidarar.
• Raus: Vi skal vise tillit engasjement og omtanke, og oppmuntre kvar andre til å prøve ut nye idear.
• Løysingsfokusert: Vi skal samarbeide om å finne løysingar på problem og utfordringar.
• Kompetent: Vi satsar på kunnskap som vi omset til handling.

Sist endra 11.10.2013
Kontaktpersoner
Telefon :
55 55 33 33
Bunnhjørne
Aktuelt
Aktuelt (1)
padlock